PŁACE SQL - instrukcja

 

                        

1.     Wstęp

 

1.1.                      Program płace umożliwia:

-          prowadzenie katalogu pracowników z wszystkimi niezbędnymi danymi dla przygotowania deklaracji PIT oraz kontaktów z ZUS

-          ewidencjonowanie i wydruk umów o pracę umów zleceń umów o dzieło oraz innych tytułów,

-          przygotowanie kalendarza czasu pracy

-          prowadzenie ewidencji czasu pracy na podstawie kalendarza

-          rejestrowanie i rozliczanie przerw urlopowych,

-          ewidencjonowanie i rozliczanie przerw zasiłkowych,

-          naliczanie wynagrodzeń z umowy o pracę umowy  zlecenia, o dzieło

-          przygotowanie listy wypłat, pasków zestawień zbiorczych

-          przygotowanie deklaracji PIT11, PIT8b, PIT40, PIT4

-          eksport danych do ZUS

 

1.2 Zastrzeżenia

Autorzy programu  zakładają, że użytkownik zna podstawowe zasady obsługi programów w środowisku Windows oraz w stosowanej w jego firmie sieci komputerowej.

 

Użytkownik powinien rzeczywiste dane własnej firmy wprowadzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie przepisów ewidencji kadrowej, płacowej i prawa podatkowego

 

Zakład Informatyki nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pomyłki użytkownika wynikające z nieznajomości tych zasad.

 

Wszelkie dane dostarczane w wersji demo programu mają charakter szkoleniowy i fikcyjny i należy je traktować tylko jako ilustrację działania programu.

 

2. Zasady pracy z programem.

 

Przy projektowaniu systemu  uwzględniono następujące tezy – system powinien być:

-          prosty – dla firm mających kilku pracowników i nieskomplikowany system wynagradzania program powinien automatycznie przygotować listę płac, oraz wszelki zestawienia deklarację i raporty

-          elastyczny – dla firm o skomplikowanym systemie płacowym udostępniliśmy szeroki wachlarz wprowadzenia składników płacowych, parametrów oraz algorytmów, dzięki czemu można dla poszczególnych pracowników i jednostek zdefiniować adekwatny system wynagradzania

-          niezawodny – w systemie posłużyliśmy się technologia klient serwer opartą o bazę microsoft sql serwer zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo danych, dodatkowo wejście do programu jest monitorowane i ograniczone dodatkowo zabezpieczone hasłem.

-          przyjazny – polecenia w programie są ułożone w sposób intuicyjny, dlatego okres wdrożenia i szkolenia jest stosunkowo krótki i nie stwarza problemów

-          ciągłość – w przypadku gdy użytkownik korzysta z innego programu płacowego zapewniamy pomoc w imporcie danych lub wykonujemy potrzebne pomosty.

 

Kolejność wprowadzania danych:

  1. Dane o firmie
  2. Dane o operatorach
  3. Dane słownikowe
  4. Parametry stałe systemowe
  5. Dane o pracownikach
  6. Umowy o pracę, zlecenie i dzieło
  7. Składniki płacowe
  8. Ewidencji czasu pracy – przerwy w pracy
  9. Naliczenie wynagrodzeń na liście wypłat, wydruk listy płac, zestawień i pasków
  10. Przygotowanie deklaracji PIT i eksport danych do ZUS

 

Punkty 1-7 mają charakter jednorazowy natomiast dane o czasie pracy i przygotowanie listy wypłat odbywa się co miesiąc.