10. Przygotowanie listy wypłat

 

Powołanie listy – tytułu wypłaty.

W programie możliwe jest powołanie nowej listy za pomocą przycisku nowa i dołączenie pracowników z aktywnymi umowami.

Drugim łatwiejszym i mniej pracochłonnym sposobem jest skopiowanie istniejącej listy, w takim przypadku przenoszone są wszystkie dane pracowników oraz składniki stałe.

 

Opis listy następuje po naciśnięciu klawisza nowy lub edytuj i obejmuje pola:

Numer listy – symbol wprowadzany przez operatora

Nazwa listy – dowolny opis – kopiowany przy automatycznym

Data wypłaty – data kluczowa dla zestawień pod PIT i eksportu do ZUS

Okres wypłaty – rok i mc za który realizowana jest wypłata

Pola sterujące

Czy naliczać koszty i ulgę podatkową – jeśli lista płąc jest listą podstawową, pierwszą w danym miesiącu parametr powinien zostać oznaczony, jeśli jest to wypłata dodatkowa parametr powinien być wyłączony

Czy na liście zasiłki  – jeśli lista płąc jest listą podstawową, pierwszą w danym miesiącu parametr powinien zostać oznaczony, jeśli jest to wypłata dodatkowa parametr powinien być wyłączony

 

        

Poprzez dwuklik lub przyciskiem Pracownicy przełączamy się na ekran z osobami dla których przygotowujemy wypłatę.

 

Naliczenie płacy warunkują opisane algorytmy i stałe zawarte w menu Parametry, informacje ujęte w Ewidencji czasu pracy oraz dane wprowadzone ręcznie na ekranie naliczeń.

 

Aby prawidłowo naliczyć płace należy utworzyć dla każdego składnika opis zawierający funkcję przykład i opis składników w pkt. Składniki płacowe.

 

W algorytmach można używać danych dotyczących obecności i przerw w pracy ujętych w karcie ewidencja czasu pracy oraz w przerwach urlopowych i zasiłkowych w tym celu należy zapoznać się z zasadami wypełniania ewidencji czasu pracy i wystawiania dokumentów przerwy.


 

Naliczanie płacy pracownika:

Objaśnienie owalne: Oznaczenie  składnika  cechą bieżący

 

Ekran naliczenia podzielony został na 2 części, okno lewe zawiera składniki typu C, D, A natomiast prawe okno typu W i X.

Przy pierwszym naliczeniu należy oznaczyć składniki dotyczące pracownika parametrem bieżący, parametr nieoznaczony nie jest brany przez system w obliczeniach płacy danej osoby.

 

Pola oznaczoe jako edycyjne wypełniane są przez operatora pola oznaczone jako stałe przenoszone są z poprzedniej listy, natomiast składniki oznaczone parametrem automatyczny są obliczne przy naciśnięciu klawisza przelicz.


 

Wydruki z  listy wypłat.

Po wybraniu polecenia Lista wypłat w menu głównym programu możemy skorzystać z poleceń:

Wydruk listy – przycisk LISTA – program pozwala na wydruk skrócony i pełny

Paski – wydruk pasków do listy

Składniki – pozwala wybrać składniki do zestawienia dla oznaczonych list,

Zestawienie –tworzy pasek zbiorczy dla oznaczonych list

Ekranu – wydruk zawartości ekranowej

 

Inne polecenia:

Nowa – tworzy pustą listę na nowy miesiąc

Kopiuj – pozwala stworzyć nową listę na następny miesiąc

Kasuj – pozwala usunąć listę – tylko jeśli niezatwierdzona

Edytuj – pozwala na zmianę parametrów listy

Pracownicy – przełączenie na ekran naliczenia wypłat dla pracowników