7. Umowy

Każdy pracownik, dla którego chcemy dokonać wypłaty, przywołać na listę musi mieć aktywną (nie zakończoną) umowę.

Umowę nagrywamy indywidualnie dla każdej osoby po wybraniu przycisku Umowy na ekranie katalogu pracowników.

Klawisz Nowa umowa umożliwia przywołanie ekranu umowy, na którym dokonujemy wypełnienia poszczególnych pól:

Numer – symbol umowy nadawany ręcznie przez operatora

Z dnia – data podpisania umowy

Dane pracownika - zgodne z kartoteką nie podlegają zmianie na umowie

Rodzaj umowy – dostępne są 4 rodzaje umów zgodne z opisem, jeśli tytuł z którego robiona jest wypłata nie mieści się w żadnym z 3 pierwszych rodzajów należy wybrać rodzaj inna umowa np. rada nadzorcza

Data rozpoczęcia – od kiedy obowiązuje umowa

Data zakończenia  - do kiedy dotyczy umowy na czas określony, dla umowy na czas nieokreślony pole musi być puste

Data rozpoczęcia pracy – określ termin przystąpienia do pracy

Wynagrodzenie – stawka za mc lub za godzinę ub kwota umowy zlecenia/ o dzieło

Wymiar czasu pracy – dla pełnego etatu 1/1

Zasiłki – należy uzupełnić zasiłki płatne przez pracodawcę

Rodzaj wynagrodzenia – odnosi się do pól deklaracji podatkowych PIT 11/ PIT 40/ PIT 4

Rodzaj kosztów – zgodny z PIT 11 oraz przyjętymi wartościami uzupełnionymi w składnikach systemowych obowiązuje dla umowy o pracę

Kwota wolna- czy ma być uwzględniana przy naliczeniu płac, tylko dla umowy o pracę, wysokość określają składniki systemowe

Rodzaj podatku – dla umowy o pracę, zlecenie, o dzieło powinna zostac wybrabrana Zaliczka np. dla dywidendy Podatek, jeśli tytuł nie podlega opodatkowaniu wybrać Brak

Koszty [%] – odnoszą się do umowy o dzieło i zlecenia dla wynagrodzenia pole nieaktywne

Kod tytułu ubezpieczeń - zgodny z deklaracją ZUS

Składka – informacja czy dla danej umowy mają być naliczane składki ZUS

NFZ- kod oddziału NFZ

Urząd skarbowy –pole informacyjne do jakiego urzędu będzie kierowana deklaracja PIT11, PIT 40

 

Program umożliwia – kasowanie umowy jeśli nie było wypłat z nią związanych, zmianę umowy, wydruk umowy.

 

Umowy zakończone przechowywane są w archiwum i wyświetlane w opcji wszystkie, umowy aktywne dla których możliwe jest dokonywanie wypłat dostępne są w opcji bieżące, brak umowy bieżącej uniemożliwia wypłatę dla danej osoby.