• OFERTA •  CENNIK ZAMÓWIENIE WERSJA DEMO

 ZARZĄDZANIE PŁACE | ECP Ewidencja Czasu Pracy  INFORMACJE

 

Ewidencja czasu pracy {ECP} służy do ustalenia:

 - harmonogramu pracy pracownika w okresie miesiąca z określeniem godzin pracy,

 - zarejestrowania obecności lub tytułu nieobecności w pracy,

 - ustalenia przepracowanych godzin pracy,

 - wykazania godzin nocnych,

 - ustalenia godzin nadliczbowych,

 - ustalenia godzin przepracowanych w dni świąteczne.

Ewidencja jest odpowiednią kartoteką prowadzoną odrębnie każdego pracownika w okresie jego zatrudnienia i opisuje jego każdy dzień.

Kartoteka pogrupowana jest w karty miesięczne które obrazują również rozliczenie miesięczne czasu pracy.

Porządkuje wszystkie dokumenty i kartoteki czasu pracy jest samodzielną procedurą (może być wykorzystywany samodzielnie), w podstawowej wersji jest włączony do systemu płacowego.

System umożliwia harmonogramowanie i rozliczanie pracy w systemie zmianowym, z automatycznym naliczeniem godzin nadliczbowych i nocnych umożliwia kontrolę harmonogramu w stosunku do obowiązujących przepisów prawa pracy.

Wydruki z systemu spełniają wymagania PIP. system może współpracować z urządzeniami kontroli dostępu i czasu pracy.

Dodatkowo program jest z integrowany z systemem płacowym naszego autorstwa oraz  z systemem księgowym i produkcyjnym umożliwiając rozliczenie czasu pracy na podstawie kart pracy pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

 

Nasz system umożliwia komunikację poprzez łącza internetowe między jednostkami a biurem w przypadku gdy harmonogramowanie i naniesienie obecności odbywa się w jednostkach np. sklepach a rozliczenie następuje w biurze, takie rozwiązanie zapewnia stałą kontrole nad poprawnością ewidencji czasu pracy.

 

Opis Programu:

Kalendarz

Podstawą ewidencji czasu pracy jest roczny kalendarz tabelaryczny, ustalany dla całego zakładu. Na nim oznaczone są dni tygodnia, dni robocze, dni wolne i dni świąteczne. (Typowy kalendarz obowiązujący w roku bieżącym z naniesionymi świętami i dniami wolnymi dla wygody może być pobrany ze strony internetowej.

Harmonogram pracy - musi być przygotowany imiennie dla każdego pracownika. Harmonogram pracy jest podstawą do ustalenia i rozliczenia czasu pracy pracownika, do wydrukowania list obecności, do kontroli automatycznej rejestracji czasu pracy.

Harmonogram czasu pracy jest również podstawą do wystawiania i kontroli kart pracy pracowników na zadania akordowe i dniówkowe.

Program ułatwia i automatyzuje czynności związane z przygotowaniem harmonogramów czasu pracy tygodniowych, miesięcznych czy kwartalnych.

Przykłady obrazują zasady przygotowania harmonogramów cyklicznych.

Przykłady

Przykład 1.

Miesięczny harmonogram pracy jedno zmianowej tylko dni robocze z czasem pracy od godz. 8:00 do godz. 16:00 program przyjmuje jako wzorzec domyślny. W programie w słowniku Wzorce Czasu Pracy {WCP} ten wzorzec oznaczony jest U.

Dla tego wzorca obowiązuje:

Tylko praca w dni robocze

W godzinach od 8:00 do 16:00 co daje 8 godzin pracy.

Jeżeli w zakładzie regulamin przewiduje inny czas rozpoczęcia np. 7:15 to należy pod tym symbolem taki czas wpisać odpowiednio

W godzinach od 7:15 do 15:15 co daje 8 godzin pracy.

W trakcie przygotowania harmonogramu program we wszystkie dni robocze wpisze odpowiedni czas pracy i ustali nominalną ilość godzin i dni w miesiącu.

Brak oznaczenia symbolu {WCP} przy pracowniku spowoduje przyjęcie symbolu „U” jako domyślnego i taki harmonogram zostanie przygotowany.

 

Przykład 2.

Praca trzy zmianowa w cyklu zmiana pierwsza, druga i trzecia.

Przygotowanie wzorca czasu pracy.

Ustalamy pracę zmiany pierwszej – Z1 dni robocze od godz. 6:00 do 14:00 i odpowiednio

Z2 dni robocze od godz. 14:00 do 22:00, Z3 dni robocze od godz. 22:00 do 6:00.

Po ustaleniu zmian pod literą Z (praca trzy zmianowa) przedstawiamy wzorzec czasu pracy opisany Z1/Z2/Z3

Jeżeli pracownik pracuje na trzy zmiany to wpisujemy mu symbol WCP= Z

Jeżeli pracownik pracuje tylko na jedną zmianę to symbol WCP= Z1.

Jeżeli nie ma innych wskazań to harmonogram domyślnie zaczyna się od zmiany Z1.

Jak można zmienić zmianę? Ustawiamy wybranym dniu harmonogramu i wpisujemy odpowiedni symbol zmiany np.. Z2 i dajemy polecenie generuj harmonogram.

Po powrocie z urlopu lub z dłuższej nieobecności w harmonogramie podtrzymywana jest zmiana w taki sposób jakby pracowni pracował w tym czasie (po prostu pracownik wraca na swoja zmianę).

Przykład 3.

Praca dwu zmianowa w cyklu zmiana pierwsza, pierwsza i druga zmiana (stosowana gdy druga zmiana jest niepełna), oznaczymy ten wzorze ZII.

Korzystamy z wcześniejszych opisów zmian i od razu ustalamy wzorzec czasu pracy.

ZII opiszemy Z1/Z1/Z2

Jeżeli pracownik pracuje w takim cyklu zmianowym to wpisujemy mu WCP= ZII

 

Przykład 4.

Pracownik pracuje na pół etatu w uzgodnionym innym czasie pracy niż zmiany wcześniej opisane.

Jego schemat opisujemy symbolem np. PE

Dla tego wzorca obowiązuje:

Tylko praca w dni robocze

W godzinach od 9:00 do 13:00 co daje 4 godzin pracy.

 

Przykład 5.

Pracownik pracuje 7 godzin dziennie czyli w czasie skróconym o jedną godzinę. Jego schemat opisujemy symbolem np. SC

Dla tego wzorca obowiązuje:

Tylko praca w dni robocze

W godzinach od 7:00 do 14:00 co daje 7 godzin pracy.

 

Przykład 6.

Praca w formie dyżuru w układzie 12 + dzień wolny.

Najpierw tworzymy składowe schematu.

Dyżur pierwszy d1 od 6:00 do 18:00 brak oznaczenia dnia wskazuje że dyżur na zasadach dnia pracy odbywa się niezależnie czy dzień jest roboczy, wolny czy świąteczny.

Dyżur drugi d2 od 18:00 do 6:00.

Pracę na zasadach dyżuru oznaczymy D opisując schemat d1/w/d2/w

Ponieważ w przypadku dyżuru cykl powtarza się po 4 elementach musi być w pełni opisany.

Program do harmonogramu w odpowiednie dni miesiąca wpisze planowany czas pracy i dni wolne.


Jeśli występują przypadki nietypowe to na harmonogramie nanosimy zmiany wpisując odpowiednie treści. Nie jest przeszkodą w rozliczeniu czasu pracy brak harmonogramu. Harmonogram pracy jest elementem organizacji pracy i wzorcem względem którego można prowadzić kontrolę wykonania.


Rozliczenie czasu pracy i zadań.


Obecność w pracy.

Obecność w pracy można ustalić na kilka sposobów w zależności od przyjętej organizacji pracy i szczegółowości kontroli.

  - Komputerowa rejestracja czasu pracy  

    ułatwia prowadzenie ewidencję obecności w pracy gdyż odczyty z punktów

    kontroli bezpośrednio konfrontowane są z harmonogramem czasu pracy. Rejestracja 

    na czytniku formalnie potwierdza rozpoczęcie pracy i jej zakończenie jeżeli jest ono 

    zgodne z harmonogramem pracy. W przypadku braku {RCP} weryfikacja musi być

    prowadzona ręcznie.

  - Potwierdzenie wpisu na podstawie list obecności, gdy lista jest nie podpisana

    odpowiedni dzień oznaczamy symbolem nieobecności

  - Program może przyjmować domyślnie obecność pracownika w pracy bez

    potwierdzenia i zaliczenie pracy zgodnie z harmonogramem gdy nie ma żadnych

    zapisów (dokumentów) nieobecności w pracy np. zwolnienie chorobowe, karta

    urlopowa itp.


Nieobecność w pracy.

  Nieobecność w pracy w programie dokumentuje kartą urlopową lub kartą zwolnienia. Po zatwierdzeniu karty nieobecności odpowiednie zapisy są uwidocznione w tabeli ewidencji. Jeżeli zwolnienie dotyczy dni pracy to odpowiednie dni są oznaczone jako dni nieprzepracowane. Dzień nieprzepracowany jest równoznaczny z odpowiednim zmniejszeniem godzin pracy.


Przerwy w pracy.

  Przerwy w pracy dotyczą tylko rozliczeń godzinowych przy zachowaniu oznaczeń dnia pracy.

  Dokumentowanie przerwy w pracy następuje podobnie jak przy nieobecności z tym, że dzień oznaczony jest jako obecność w pracy. Np. wyjście służbowe, godziny odpracowane, wyjście prywatne.


Rozliczenie godzinowe.

  Praca zgodnie z harmonogramem w zasadzie powinna mieścić się w nominalnym czasie pracy (miesiąca lub 3-ch miesięcy) są one traktowane jako godziny pracy. Praca w godzinach od 22:00 do 6:00 jest wykazana jako godziny nocne, jeżeli regulamin zakładowy ustala inny przedział czasowy na godziny nocne to należy to w rozpisie wzorców pod symbolem NOCNE wpisać odpowiedni przedział czasowy.

  Ustalenie godzin nadliczbowych odbywa się na podstawie wpisów do ewidencji czasu pracy, przekroczenie czasu pracy ponad limit godzin w okresie doby, tygodnia, miesiąca lub 3-ch miesięcy (ustala zakład ) powoduje wpisanie do odpowiednich rejestrów odpowiednio godziny nadliczbowe 50% i 100%.

  Praca w dni świąteczne nie wynikająca z harmonogramu pracy powoduje wpisanie do rejestru Godziny świąteczne odpowiednią ilość godzin.


Ewidencja czasu pracy służy do ustalenia:

 - harmonogramu pracy pracownika w okresie miesiąca,

 - zarejestrowania obecności lub tytułu nieobecności w pracy,

 - ustalenia przepracowanych godzin pracy,

 - wykazania godzin nocnych,

 - ustalenia godzin nadliczbowych,

 - ustalenia godzin przepracowanych w dni świąteczne.

Wymagania sprzętowe

W przypadku gdy serwer i program zainstalowane są na jednym komputerze powinien on spełniać wymagania serwera.

Wymagania serwera sql                                           Minimalne                     Zalecane
PROCESOR                                                                400 MHZ                       2,5 GHz
DYSK                                                                          10 GB                          40 GB
PAMIĘĆ                                                                     128 MB                   &nbs